Prosjektskisse

Fysisk aktivitet – en behandlingsmetode i ettervernet for pasienter med dobbeltdiagnose: – rus og psykiatri.

Innledning;

Forprosjekteringsperioden var fra september 2002 til 1.februar 2003 da selve prosjektet startet. Erfaringer vi har gjort underveis gjør at vi har endret prosjektskissen noe.

Det har vært mulig å starte opp prosjektet takket være delfinansiering fra ulike instanser: Stiftelsen Bergensklinikkene, Statens Råd for fysisk aktivitet og ernæring , Sosial og Helsedirektoratet, Fylkeslegen og Fylkesmannen  i Sogn og Fjordane, Idrettens Studieforbund.

Kurs for treningskontakter;

I forprosjekteringsperioden  inngikk  kuring av treningskontakter. Dette er  ”vanlige” mennesker i nærmiljøene som tilføres  rusfaglig, psykiatrisk og treningsfaglig kunnskap for å kunne inngå i prosjektet i oppfølgingen av prosjektdeltakere.

 Ideen var å bruke de allerede etablerte støttekontaktordningene som administreres av sosialkontorene.  Etter å ha gjennomført et 35 timers kurs i regi av Idrettskrinsen og Psykiatrisk klinikk v/ Førde sentralsjukehus  fikk de betegnelsen Treningskontakter og inngikk i oppfølgingen av både prosjektdeltakere og andre i lokalmiljøene med rusproblemer og psykiske problemer.

Treningskontaktene skal stå for den daglige oppfølgingen av klientene, motivere til deltakelse i ordinære aktiviteter. De skal utarbeide treningsprogram/aktivitetsplan sammen med  klient og prosjektledelse. Opplegget tilbakemeldes og evalueres fortløpende  av prosjektet.

I forprosjketeringsperioden   deltok 130  personer. Av disse ble  125 godkjent som treningskontakter.  I  vårt fylke er det  i dag 100 treningskontakter fordelt på 24 av  26 kommuner.

 Forelesere på kursene var erfarne fagfolk innenfor  områdene; rusproblematikk, psykiatri og idrett.

 Kostnadene totalt for kursene var kr. 250.000,-  Finansiering er via ovenstående instanser.

 

 

 

 

 

 

 

Erfaringer sålangt i prosjektet.

 

 

 

Framdriftsplanen som oppsatt i fjorårets søknad  er om lag fulgt. Vi startet med et inspirasjonseminar lokalt (Skei i Jølster) der sentrale fagfolk – nasjonalt – deltok.  Dette var Dr. Egil W Marthinsen, Torill Moe,  Gunn H Øymo (Fagsjef fysisk aktivitet Bergensklinikkene), samt lokale krefter. Kurset gikk over to dager og fikk svært god  evaluering av deltakerene.

 I dag følger vi opp 19 klienter med rusproblemer og psykiske lidelser. Disse er fra flere kommuner i fylket. Alle er knyttet til  tilhørende psykiatriske poliklinikker og mottar  samtaleterapi der. Alle har flere innleggelser på ulike institusjoner både innenfor rusfeltet og psykiatrien. De  tilhører aldersgruppen 20 – 50 år, begge kjønn og rusproblemer i forhold til  ulike typer rusmidler.

 De er  valgt ut  ut i fra motivasjon til å bruke  fysisk aktivitet som behandlingsmetode.

 Prosjektet tar sikte på å følge opp  ca. 50 klienter i prosjektperioden.

 De lokale sosialkontor som står ansvarlig for  lønn og utgiftsdekning av treningskontaktene er stort sett positive til  prosjektet. Tilbakemeldingen sålangt er at de ser at dette har en verdi for klientene.

 Prosjektdeltakerne har gjennomgått de oppsatte fysiske og psykososiale testene som prosjektskissen beskriver.

 Prosjektets erfaring hittil  tilsier at Idretten bør knyttes nærmere opp til prosjektet. Hensikten er bl.a. å integrere vår målgruppe  i  de allerede etablerte sosiale miljøene som  idretten representerer.

 Det er ut fra  denne erfaringen  at vi endrer på prosjektskissen fra fjorårets søknad og foreslår et tillegg  som  inkluderer   dette.

 Prosjektet har fått bred mediaomtale både lokalt (radio og aviser) og i riksdekkende  media (NRK- kveldsnytt og Vestlandsrevyen lokalt.)

 Bakgrunn for prosjektet:

 Prosjektgruppen har gjennom sitt arbeid med rusmisbrukere og psykiatriske pasienter gjort gode erfaringer ved bruk av fysisk aktivitet som behandlingsform. Rusmiddelkonsulent har arbeidet som fagsjef for fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved Hjellestad-klinikken i Bergen, og bygd opp denne behandlingsformen som fast struktur i institusjonens behandlingstilbud. Hjellestad-klinikken er en institusjon innen rusfeltet. I dette arbeidet erfarte man  at  behandlingsmetoden manglet som en del av  ettervernet. Konsekvensen var at  det arbeidet som ble nedlagt  på klinikken  hadde begrenset nytte for pasientene, de gode resultatene ble ikke fulgt opp etter utskriving.

 Som rusmiddelkonsulent  benytter han metoden på de pasienter som har et ønske om slik behandling. Også her er effekten god; pasientene  som bruker fysisk aktivitet som en av sine behandlingsmetoder er ofte mer  velfungerende sosialt  med mindre bruk av rusmidler og større  livskvalitet som resultat. I hvor stor grad og på hvilke måte fysisk aktivitet  er medvirkende er ikke kartlagt.  Men også i denne sammenhengen  viser metoden effekt  under selve behandlingsforløpet. Når pasienten  avslutter  denne polikliniske behandlingen  har de imidlertid problemer med  fortsatt å bruke metoden, oppfølging mangler. Helsesportspedagog  har erfaring fra  psykiatrisk institusjon – jobber  utelukkende med fysisk aktivitet  som metode. Ikke bare i forhold til pasienter med psykiske  lidelser, men også  pasienter med rusrelatert psykiatri. Fra hans ståsted  har han sett det om lag det samme; nemlig et ettervern som mangler denne behandlingsformen.

 Han har og tidligere vært  leder for et treningssenter  der han kom i kontakt med  pasienter  i vår målgruppe som ønsket å trene etter institusjonsopphold, men  pga manglende oppfølging  var frafallsprosenten omlag 100% .

 Prosjektgruppen har kunnskap og erfaring som  sier at denne  behandlingsformen  for vår målgruppe  har effekt, både som enkelt stående metode men spesielt  når fysisk aktivitet får virke sammen med de øvrige behandlingsformer.  Metoden krever en del kunnskap , men er allikevel enkel og konkret  i sin utforming. Ikke  minst en  lite kostnadskrevende metode. 

 Målgruppe for prosjektet/gruppesammensetning:

 1:         Pasienter  i en ettervernsfase fra   psykiatrisk institusjon – fortrinnsvis  pasienter fra Førde sjukehus  som har opplæring  i fysisk aktivitet og som er motivert for å bruke metoden i sitt ettervern.

 2:         Pasienter  som   gjennomfører poliklinisk  behandling for  problemer knyttet til rus/ psykiatri. ved  voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Førde Sentralsjukehus   og Indre Sogn Psykiatrisenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:         Aldersgruppe; over 18, begge kjønn.

4;         Pas. med rusrelaterte problem – uansett type rusmiddel og tilhørende psykiatrisk lidelse/ diagnose.

Brosjyre som beskriver tiltaket
Prosjektskisse Førde-prosjektet